Villkor för användning av webbplatsen

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats, visar du att du godkänner dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Beroendet av information som läggs & friskrivning

Det material som ingår på vår sida är endast allmän information och gör inte anspråk på att vara eller utgöra juridisk eller annan professionell rådgivning och får inte åberopas som sådant.

Vi accepterar inte något ansvar för eventuella förluster som kan uppstå från att komma åt eller tillit till informationen på denna webbplats och den utsträckning det är tillåtet enligt engelsk rätt, utesluter vi allt ansvar för förlust eller skada direkta eller indirekta till följd av användning av denna webbplats.

Loggar in på sidan

Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra den service vi erbjuder på vår webbplats utan förvarning (se nedan). Vi kommer inte att vara ansvarig om någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter i vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, på en sida (s) från vår webbplats för eget bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som läggs på vår sida.

Du måste inte ändra pappers- eller digitala kopior av material du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den tillhörande texten.

Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivare) som författarna av material på vår webbplats måste alltid kvitteras.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats i kommersiellt syfte utan att erhålla en licens för att göra så från oss eller våra licensgivare.

Om du skriva ut, kopiera eller ladda ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, din rätt att använda vår webbplats kommer att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

Vår site ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår hemsida regelbundet, och kan ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Något av materialet på vår webbplats kan vara inaktuell vid varje given tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier beträffande dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter, vi, och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen utesluta:

Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna underförstådda genom lag, sedvanerätt eller lagen om rättvisa.
Något ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller resultatet av användandet av vår sida, alla webbplatser som är länkade till den och alla material som publiceras på det, inklusive, utan begränsning något ansvar för:

  • förlust av inkomst eller intäkter;
  • förlust av affärer;
  • förlust av vinst eller kontrakt;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av data;
  • förlust av goodwill,
  • bortkastad lednings- eller kontorstid; och för någon annan förlust eller skada av något slag, men uppstår och om orsakas av kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om förutsebara, under förutsättning att detta villkor inte hindra krav på förlust av eller skada på egendom eller andra krav på direkt ekonomisk förlust som inte är undantagna från någon av de kategorier som anges ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, och inte heller vårt ansvar för bedrägligt beteende eller missvisande att en grundläggande fråga, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och garanterar att alla uppgifter som du är noggrann.

Virus, dataintrång och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial of service eller en distribuerad överbelastningsattack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse, skulle du begå ett brott enligt lagen Computer Missbruk 1990. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av en distribuerad denial of service, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår webbplats eller till nedladdning av material som läggs på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Länkar från vår webbplats

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar tillhandahålls endast din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. När du öppnar en webbplats via vår hemsida rekommenderar vi att du kontrollera deras villkor användning och sekretesspolicy för att säkerställa och avgöra hur de kan använda din information.

Behörighet och tillämplig lagstiftning

De engelska domstolar kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över alla krav som härrör från eller har samband med ett besök på vår webbplats.
Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildning (inklusive icke-avtalstvister eller fordringar) skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales.

VARIATIONER

Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar som vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår webbplats.

Din oro

Om du har några frågor om material som visas på vår sida, vänligen kontakta oss på något av följande sätt:

Skriva till:
Calligraphy Arts
37 Kings Drive
Leicester
Leicester
LE3 3JD
Storbritannien

Telefon: +44 (0) 116 2.331.850
E-post:  jane@calligraphyarts.co.uk

Tack för ditt besök Calligraphy Arts.

Back to top